دوره نوجوانان | سطح Tn1 | فرد

درباره دورهپیش نیازهاFAQتقویم آموزشیدرباره دورهدر این دوره چه آموزش داده می شود؟ کلاس زبان مبتدی نوجوانان (Project 1 / Beginner (A1…
0
197,000 تومان

دوره کودکان | سطح S1 | فرد

درباره دورهپیش نیازهاFAQتقویم آموزشیدرباره دورهدر این دوره چه آموزش داده می شود؟ آموزش زبان کودکان به روش ساده آموزش زبان…
0
186,000 تومان

دوره کودکان | سطح U3 | فرد

درباره دورهپیش نیازهاFAQتقویم آموزشیدرباره دورهدر این دوره چه آموزش داده می شود؟ آموزش زبان کودکان به روش ساده آموزش زبان…
0
186,000 تومان

دوره کودکان | سطح S4 | فرد

درباره دورهپیش نیازهاFAQتقویم آموزشیدرباره دورهدر این دوره چه آموزش داده می شود؟ آموزش زبان کودکان به روش ساده آموزش زبان…
0
186,000 تومان

دوره بزرگسالان | سطح 201 | فرد

درباره دورهپیش نیازهاFAQتقویم آموزشیدرباره دورهدر این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان در موسسه زبان سفیر مختص…
0
250,000 تومان

دوره بزرگسالان | سطح 204 | فرد

درباره دورهپیش نیازهاFAQتقویم آموزشیدرباره دورهدر این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان در موسسه زبان سفیر مختص…
0
250,000 تومان

دوره بزرگسالان | سطح 301 | فرد

درباره دورهپیش نیازهاFAQتقویم آموزشیدرباره دورهدر این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان در موسسه زبان سفیر مختص…
2
264,000 تومان

دوره بزرگسالان | سطح 303 | فرد

درباره دورهپیش نیازهاFAQتقویم آموزشیدرباره دورهدر این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان در موسسه زبان سفیر مختص…
0
264,000 تومان

دوره نوجوانان | سطح Tn5 | زوج

درباره دورهپیش نیازهاFAQتقویم آموزشیدرباره دورهدر این دوره چه آموزش داده می شود؟ کلاس زبان مبتدی نوجوانان (Project 1 / Beginner (A1…
0
197,000 تومان

دوره نوجوانان | سطح Tn7 | زوج

درباره دورهپیش نیازهاFAQتقویم آموزشیدرباره دورهدر این دوره چه آموزش داده می شود؟ کلاس زبان مقدماتی نوجوانان (Project 3 / Elementary (A2…
0
197,000 تومان

دوره نوجوانان | سطح Tn3 | زوج

درباره دورهپیش نیازهاFAQتقویم آموزشیدرباره دورهدر این دوره چه آموزش داده می شود؟ کلاس زبان مبتدی نوجوانان (Project 1 / Beginner (A1…
0
197,000 تومان

دوره بزرگسالان | سطح 103 | زوج

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
232,000 تومان